Жишээ тэстүүд

Оролт
6 1
police
p m
Гаралт
molice
Оролт
11 6
abacabadaba
a b
b c
a d
e g
f a
b b
Гаралт
cdcbcdcfcdc

Тэмдэглэл