Жишээ тэстүүд

Оролт
5
abab
aba
aabab
ababb
bab
Гаралт
2
2 5

Тэмдэглэл