Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2 2
2 4 1
Гаралт
3
Оролт
5 4 2
10 1 6 2 5
Гаралт
18
Оролт
5 2 3
3 1 4 2 5
Гаралт
3

Тэмдэглэл