Жишээ тэстүүд

Оролт
4 5
11..2
#..22
#.323
.#333
Гаралт
2
Оролт
1 5
1#2#3
Гаралт
-1