Жишээ тэстүүд

Оролт
4
1 2 3
3 2 1
3 2 2 3
Гаралт
12
Оролт
3
1 2
3 3
2 1 3
Гаралт
11
Оролт
2
1
1
1 1
Гаралт
4

Тэмдэглэл