Жишээ тэстүүд

Оролт
5
0 1 0 1 1
Гаралт
4
Оролт
7
1 0 1 0 0 1 0
Гаралт
4
Оролт
1
0
Гаралт
0

Тэмдэглэл