Жишээ тэстүүд

Оролт
1 4
Гаралт
3B
Оролт
2 2
Гаралт
Impossible
Оролт
3 2
Гаралт
1A1B

Тэмдэглэл