Жишээ тэстүүд

Оролт
?
2
1 0 1 0 1
0 1 1 0 1
Гаралт
2
Оролт
(A)?(?)
1
1 1 0 0 0
Гаралт
4
Оролт
((?)&(?))|((?)&(?))
0
Гаралт
4096
Оролт
b
1
1 0 1 1 1
Гаралт
1

Тэмдэглэл