Жишээ тэстүүд

Оролт
5
1 2 3 1 2
Гаралт
3 2 0 2 0 
Оролт
4
3 2 1 4
Гаралт
2 3 4 0