Жишээ тэстүүд

Оролт
3 1 2
112
2 2 3 1
1 1 3 8
2 1 2 1
Гаралт
NO
YES
Оролт
6 2 3
334934
2 2 5 2
1 4 4 3
2 1 6 3
1 2 3 8
2 3 6 1
Гаралт
NO
YES
NO

Тэмдэглэл