Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2 1000000007
*/
/*
Гаралт
1
Оролт
2 2 1000000007
**
\\
Гаралт
1
Оролт
2 2 3
**
**
Гаралт
2

Тэмдэглэл