Жишээ тэстүүд

Оролт
5 4
2 7
9 16
8 10
9 17
1 6
Гаралт
8

Тэмдэглэл