Жишээ тэстүүд

Оролт
5
5 1 11 2 8
Гаралт
4
Оролт
4
1 8 8 8
Гаралт
6
Оролт
2
7 6
Гаралт
0

Тэмдэглэл