Жишээ тэстүүд

Оролт
6
2 1 4 6 2 2
Гаралт
3
Оролт
7
3 3 3 1 3 3 3
Гаралт
2

Тэмдэглэл