Жишээ тэстүүд

Оролт
4
75 150 75 50
Гаралт
Yes
Оролт
3
100 150 250
Гаралт
No

Тэмдэглэл