Жишээ тэстүүд

Оролт
10 3
.b..bz....
1 h
3 c
9 f
Гаралт
4
3
1
Оролт
4 4
.cc.
2 .
3 .
2 a
1 a
Гаралт
1
3
1
1

Тэмдэглэл