Жишээ тэстүүд

Оролт
3 1
Гаралт
2
Оролт
4 3
Гаралт
2

Тэмдэглэл