Жишээ тэстүүд

Оролт
3 1
1 0 0
0 -1 0
7 -93 0
Гаралт
YES
1
1 2
Оролт
3 1
1 0 0
0 1 0
1 1 3
Гаралт
NO
Оролт
2 3
3 4 5
5 6 7
Гаралт
YES
2
1 -1
2 -1

Тэмдэглэл