Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2
42 43
2 3
3 2
3 10
10 3
Гаралт
Min
Оролт
1 1
1 1
3 4
1 1
Гаралт
Max

Тэмдэглэл