Жишээ тэстүүд

Оролт
8
3 4 6 8 10 18 21 24
Гаралт
3

Тэмдэглэл