Жишээ тэстүүд

Оролт
8 6
3 2 5
1 2 5
3 2 5
2 4 7
2 1 2
3 1 7
Гаралт
NO
YES
YES