Жишээ тэстүүд

Оролт
5
3 1 2 6 5
1 2 3
2 3 1
4 3 9
5 3 1
Гаралт
3 192.0
Оролт
2
5 5
1 2 2
Гаралт
1 14.142135623730951000

Тэмдэглэл