Жишээ тэстүүд

Оролт
4 3
1 2 3 4
1 1 2 1
1 1 1 1
2 3
Гаралт
2
Оролт
2 3
1 2
1 2 2 1
2 3
2 4
Гаралт
0
-1