Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 3 3
Гаралт
3 1 1
Оролт
1
1
Гаралт
1
Оролт
5
3 5 3 4 5
Гаралт
4 1 4 3 1

Тэмдэглэл