Жишээ тэстүүд

Оролт
5 3 5 18 4
3 5 4
Гаралт
4 1
Оролт
5 3 5 16 4
5 5 5
Гаралт
-1

Тэмдэглэл