Жишээ тэстүүд

Оролт
5
1 5 4 3 2
Гаралт
3 2 1 0
Оролт
6
2 2 2 2 2 2
Гаралт
0 0 0 0 0

Тэмдэглэл