D. Хачирхалтай шатар

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Игор олон жилийн турш шатар тоглосон ба одоо энгийн дүрэмнээс уйдах болжээ. Тэгээд тэр шинэ тоглоомны дүрэм бодож олоод дэлхийд алдартай болохыг хүсэв.

Игорын шатрын хөлөг нь $n × n$ нүдтэй. Тэрээр энгийн дүрэм нь амжилт дагуулдаг гэж үзсэнээр түүний тоглоом нь ердөө нэг төрлийн дүрснээс бүрдэх болов. Түүнчлэн бүх дүрс нь ижил өнгөтэй болсон. Дүрсний боломжит нүүдлүүд нь нүд хооронд шилжих дүрмийг илэрхийлэх векторуудын олонлогоор дүрслэгдэнэ.

Хөлгийн эгнээнүүдийг дээрээс нь доош дугаарлах ба багануудыг зүүнээс баруун тийш $1$-ээс $n$ хүртэл дугаарлая. Нүд бүрт харгалзах багана болон мөрийг илтгэсэн $(x, y)$ бүхэл тоон хосуудыг харгалзуулна. Дүрсний нүүдэл бүр нь $(dx, dy)$ бүхэл хос тоонуудыг ашиглаж дараах байдлаар тодорхойлогдсон.

Дүрс нь $(x, y)$ нүднээс $(x + dx, y + dy)$ нүд рүү нүүж болох ба хэрэв $(x + dx, y + dy)$ нүд нь хөлгийн дотор орших бөгөөд өөр дүрсийг агуулаагүй бол уг нүүдлийг гүйцэтгэж болно. Нүүдлийг гүйцэтгэх боломжтой гэж үзвэл $(x, y)$ ба $(x + dx, y + dy)$ нүднүүдээс бусад нүдэн дээр байгаа дүрснүүд чухал биш. (Энгийн шатар дээрх морины нүүдэл шиг).

Игор чамаас түүний шатрын дүрс хэрхэн нүүдгийг тааж олохыг хүссэн. Тэр хөлөг дээр хэд хэдэн дүрснүүдийг байрлуулсан ба дүрс байрлаагүй нүднүүдийг дүрсүүдээр довтлогдсон эсэхийг хэлнэ. (Өөрөөр хэлбэл талбай дээрх дүрснүүдийн зарим нь тэр нүд рүү нүүж чадах эсэхийг хэлнэ). Дүрсний нүүдлийн дүрмийг илэрхийлэх векторыг сэргээж олно уу. Эсвэл Игорийн үзүүлсэн байрлал алдаатай гэдгийг тодорхойлно уу.

Оролт

Эхний мөрөнд $n$ ($1 ≤ n ≤ 50$) гэсэн ганц бүхэл тоог оруулна.

Дараачийн $n$ мөрөнд Игорын санал болгосон хөлгийн байрлалыг илэрхийлэх тэмдэгтүүд байна. $i$-р баганы $j$-р тэмдэгт нь дараах байдлаар тодорхойлогдоно:

  • "o" - $(i, j)$ нүдэнд дүрс байгааг илэрхийлнэ. Энэ нүд өөр дүрсээр довтлогдож байгаа нь тодорхойгүй.

  • "x" - $(i, j)$ нүд нь өөр дүрсээр довтлогдсон байна.

  • "." - $(i, j)$ нүд нь өөр ямар ч дүрсээр довтлогдоогүй.

Хөлөг дээр ядаж нэг дүрс үргэлж өгөгдөнө.

Гаралт

Хэрвээ нүүдлүүдийн бодит олонлог байвал эхний мөрөнд "YES" гэж хэвлэнэ.

Дараа нь, хөлгийн төвд нэг дүрс байрласан ба энэ дүрсний довтолж буй нүднүүдийг "x" гэж тэмдэглэсэн $(2n - 1) × (2n - 1)$ хөлгийн загвар дээр дүрсийн нүүдлийн олонлогийн дүрслэлийг оролттой адилхан форматтай байхаар хэвлэ. Форматыг бүрэн ойлгохын тулд гаралтан дээр байгаа жишээг хар. Хэрэв олон боломжит хариултууд байвал тэдгээрийн аль нэгийг нь хэвлэ.

Хэрэв бодит нүүдлүүдийн олонлог оршихгүй бол "NO" гэсэн үгийг хэвлэ.

Орчуулсан: Э.Оргил-Эрдэнэ

Жишээ тэстүүд

Оролт
5
oxxxx
x...x
x...x
x...x
xxxxo
Гаралт
YES
....x....
....x....
....x....
....x....
xxxxoxxxx
....x....
....x....
....x....
....x....
Оролт
6
.x.x..
x.x.x.
.xo..x
x..ox.
.x.x.x
..x.x.
Гаралт
YES
...........
...........
...........
....x.x....
...x...x...
.....o.....
...x...x...
....x.x....
...........
...........
...........
Оролт
3
o.x
oxx
o.x
Гаралт
NO

Тэмдэглэл

Эхний жишээн дээрх дүрс нь жирийн шатрын тэрэг байна.

Хоёр дахь жишээн дээрх дүрс нь жирийн шатрын хөлгийн морь байна.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...