Жишээ тэстүүд

Оролт
3
1 3
2 2
3 1
Гаралт
1 2 3 
Оролт
3
1 2
1 1
2 1
Гаралт
1 3