Жишээ тэстүүд

Оролт
2 1 4
1 5 3
3 3 10
7 10 2
6 4 8
Гаралт
4
-1
8
-1
Оролт
1 5 2
1 5 10
2 7 4
Гаралт
1
2