Жишээ тэстүүд

Оролт
6
Гаралт
six
Оролт
99
Гаралт
ninety-nine
Оролт
20
Гаралт
twenty

Тэмдэглэл