Жишээ тэстүүд

Оролт
6
2 3 5 7 11 13
5
3 4 5 5 6
Гаралт
10
Оролт
6
2 3 5 7 11 13
9
1 2 2 3 3 4 5 5 6
Гаралт
16
Оролт
3
10 200 300
4
1 2 2 3
Гаралт
-1
Оролт
3
1 2 3
4
1 2 2 3
Гаралт
3

Тэмдэглэл