Жишээ тэстүүд

Оролт
5
2 1 3 0 1
Гаралт
Possible
4 5 1 3 2 
Оролт
9
0 2 3 4 1 1 0 2 2
Гаралт
Possible
7 5 2 1 6 8 3 4 9
Оролт
4
0 2 1 1
Гаралт
Impossible

Тэмдэглэл