Жишээ тэстүүд

Оролт
6
Гаралт
6
1 5 3 6 2 4
Оролт
3
Гаралт
2
1 3