Жишээ тэстүүд

Оролт
11 5
abacabadaba
acaba
Гаралт
3
1 3 7
Оролт
21 13
paraparallelogramgram
qolorreraglom
Гаралт
1
5