Жишээ тэстүүд

Оролт
7
-1 3
1 2
1 1
1 4
4 5
4 3
5 2
Гаралт
17

Тэмдэглэл