Жишээ тэстүүд

Оролт
3
0 1
0 -2
0 3
Гаралт
3
Оролт
5
0 1
0 2
0 3
2 2
2 4
Гаралт
6
Оролт
1
18 0
Гаралт
0

Тэмдэглэл