Жишээ тэстүүд

Оролт
1 -2 1
Гаралт
1
Оролт
1 0 -1
Гаралт
-1 1
Оролт
2 -3 1
Гаралт
0.5 1