Жишээ тэстүүд

Оролт
3
10 1
20 2
30 3
Гаралт
180
Оролт
3
3 1
2 2
4 3
Гаралт
21
Оролт
1
5 10
Гаралт
50