Жишээ тэстүүд

Оролт
10 4 1
AGCAATTCAT
ACAT
Гаралт
3

Тэмдэглэл