Жишээ тэстүүд

Оролт
4
2 3
3 1
6 1
0 2
Гаралт
3

Тэмдэглэл