Жишээ тэстүүд

Оролт
6 3
2 4 2 1 3 2
7
4
6
Гаралт
2
4
3

Тэмдэглэл