Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2 30
4 3
Гаралт
1
Оролт
2 2 7
4 3
Гаралт
1
Оролт
3 1 1
1 1 1
Гаралт
6

Тэмдэглэл