Жишээ тэстүүд

Оролт
4
2 4 4 2
Гаралт
8
Оролт
4
2 2 3 5
Гаралт
0
Оролт
4
100003 100004 100005 100006
Гаралт
10000800015