Жишээ тэстүүд

Оролт
abcdef
1
2
Гаралт
aedcbf
Оролт
vwxyz
2
2 2
Гаралт
vwxyz
Оролт
abcdef
3
1 2 3
Гаралт
fbdcea