Жишээ тэстүүд

Оролт
3
aAbB
Гаралт
0
Оролт
4
aBaCaB
Гаралт
3
Оролт
5
xYyXzZaZ
Гаралт
2