Жишээ тэстүүд

Оролт
()(())
Гаралт
(())()
Оролт
()(
Гаралт
(())

Тэмдэглэл