Жишээ тэстүүд

Оролт
4 3 3 3
1 1
3 2
2 3
2 3 2 3
2 1 3 3
1 2 2 3
Гаралт
YES
YES
NO

Тэмдэглэл