Жишээ тэстүүд

Оролт
4 2 10
17:05:53
17:05:58
17:06:01
22:39:47
Гаралт
3
1
2
2
3
Оролт
1 2 86400
00:00:00
Гаралт
No solution

Тэмдэглэл