Жишээ тэстүүд

Оролт
4 4
1 2
2 3
3 4
4 1
Гаралт
NO
Оролт
5 6
1 2
1 3
1 4
2 5
3 5
4 5
Гаралт
YES
3 5 4 1
3 5 3 1
3 5 2 1