Жишээ тэстүүд

Оролт
2 4 3
13 20
1 1 14
1 2 30
2 1 6
3 2 2
Гаралт
3
2 3 4